Folia do sianokiszonki Silobale 500

 • 7 warstwowa
 • Grubość 25 mikronów
 • Wydajność rolki 24-26 balotów
 • Zawartość - 60szt./paleta
 • Stabilizowana filtrem UV
 • Rozciągliwość do 300%
Zamów teraz »

Folia do sianokiszonki Silobale 750

 • 7 warstwowa
 • Grubość 25 mikronów
 • Wydajność rolki 32 balotów
 • Zawartość - 40szt./paleta
 • Stabilizowana filtrem UV
 • Rozciągliwość do 300%
Zamów teraz »

POSTĘPOWANIE Z KISZONKĄ W DUŻYCH BELACH I JEJ PRZECHOWYWANIE

Podstawowym celem przy wytwarzaniu kiszonki w belach jest wytworzenie warunków beztlenowych w beli po owinięciu, które utrzymują się do spasania. Właściwe obchodzenie się z belami i ich przechowywanie ma kluczowe znaczenie, aby takie warunki zapewnić oraz zachować jakość i wartość odżywczą zakiszonej zielonki. Nawet jeśli stosuje się folie najlepszej jakości, niewłaściwe postępowanie i przechowywanie bel może doprowadzić do przebicia lub uszkodzenia hermetycznej bariery z warstw folii, co prowadzi do gnicia i pleśnienia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BELAMI I ICH PRZECHOWYWANIA

 • Bele należy ostrożnie zdejmować z owijarki. Należy stosować owijarki z platformami zrzutowymi, na które bela spada delikatnie, tak by zminimalizować uszkodzenia folii przy zrzucaniu - manipulacje belami wykonywać specjalnymi ładowaczami, aby do minimum ograniczyć możliwość uszkodzenia. Pręty ładowacza muszą być gładkie i niezardzewiałe, aby nie dopuścić do uszkodzenia
 • Bezpośrednio po owinięciu folii sprawdzić, czy bele nie są uszkodzone. Możliwie najszybciej napar wic uszkodzenia przy pomocy odpowiedniej taśmy klejącej odpornej na promieniowanie UV
 • Wszelkie operacje z belami należy prowadzić bardzo ostrożnie i ograniczyć je, aby nie uszkodzić folii
 • Transportować do miejsca składowania w ciągu 24 godzin od owinięcia folią.
 • Wybrać miejsce składowania z dala od drzew i cieków wodnych – najlepiej zacienione i odsłonięte od wiatru
 • Składować na płaskiej, stabilnej powierzchni bez ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić bele
 • Mokrą kiszonkę o niskiej zawartości suchej masy (<25% suchej masy) układać w jednej warstwie
 • Kiszonkę o wysokiej zawartości suchej masy (>35% suchej masy) można układać maksymalnie w 3 warstwach
 • Bele przykryć gęsto tkaną siatką w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez ptaki i gryzonie. W razie potrzeby zabezpieczyć bele odpowiednim ogrodzeniem
 • Kontrolować miejsce przechowywania beli, aby ograniczyć możliwość ich uszkodzenia, a wskutek tego dostępu powietrza
 • Sprawdzać bele w ciągu zimy i kontrolować, czy folia nie została uszkodzona w miejscu zetknięcia beli z gruntem. W razie potrzeby naprawić uszkodzenia.

FORMOWANIE BEL I OWIJANIE ZIELONKI FOLIĄ

Prostym do osiągnięcia a jednocześnie istotnym celem przy wytwarzaniu kiszonki w belach jest wytworzenie warunków beztlenowych w beli po owinięciu, które utrzymują się do spasania. Przyczyniają się do tego dwa czynniki: struktura i gęstość beli oraz skuteczność nieprzepuszczającej powietrza bariery. W nowoczesnej praktyce rolniczej owija się bele wieloma warstwami folii z tworzywa w celu uzyskania trwałej, nieprzepuszczalnej powietrza bariery. Przy zakiszeniu zachowuje się wartość odżywczą zielonki i zmniejsza zagrożenie gniciem, które często występowało w przypadku stosowanych wcześniej worków. Folie naciąga się za pomocą naciągacza na owijarce bel, a następnie owija się nią bele. Pamięć tworzywa sztucznego – właściwość dzięki której folia powraca do pierwotnych wymiarów – powoduje kurczenie się folii wokół beli, która tworzy bardzo szczelną i niezawodna barierę. Warstwy folii wysokiej jakości łatwiej zlepiają się ze sobą, co zwiększa szczelność bariery i ułatwia proces owijania bel.

FOLIA DO SIANOKISZONKI

Folia do kiszonki powinna spełniać trzy podstawowe warunki: musi mieć dobre właściwości mechaniczne, dobrze przylegać (kleić się) i zawierać stabilizatory chroniące przed uszkodzeniem przez światło słoneczne – głównie promieniowanie ultra fioletowe. Niezbędna jest wysoka jakość folii, co wiąże się z naprężeniami występującymi podczas owijania transportu i magazynowania, dzięki czemu:

 • Proces owijania przebiega bez problemów – mniej przerw z powodu rozdarcia, niejednorodnego napięcia lub zablokowania urządzeń
 • Utrzymuje się gęstość beli i zapobiega uszkodzeniom – przez długi okres w szerokim zakresie warunków klimatycznych i przy typowych operacjach z belami
 • Utrzymuje się gęstość beli i zapobiega uszkodzeniom – przez długi okres w szerokim zakresie warunków klimatycznych i przy typowych operacjach z belam
 • Folia stanowi barierę dla wody i tlenu – utrzymuje odpowiednie stężenie gazowego dwutlenku węgla wewnątrz beli, który działa jako konserwant

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FORMOWANIA I OWIJANIA BEL FOLIĄ

 • Należy dążyć do wytwarzanie bel o dużej gęstości i właściwym kształcie. Dzięki temu bele będą cięższe i zmniejszy się ich liczba na hektar, a wskutek tego zmniejszą się koszty formowania i owijania bel
 • Rozdrobnić zielonkę w celu uzyskania większego zagęszczenia i lepszej dostępności cukru, dzięki temu fermentacja następuje szybko – docelowo 200 – 220 kg suchej masy na m3
 • Stosować dodatki kiszonkarskie zgodnie z zaleceniami producenta
 • Nastawić na prasie najwyższą gęstość beli
 • Możliwie najszybciej owinąć bele (w ciągu co najwyżej 12 godzin w miejscu przechowywania) stosując folię wysokiej jakości z naciągiem wstępnym 55-70%. Bele należy owijać w warunkach suchych
 • Regularnie czyścić wałki, aby nie gromadziły się na nich pozostałości
 • Stosować minimum 6 warstw w celu lepszego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i ochrony przed dostępem powietrza
 • Aby zmniejszy nagrzewanie powierzchni beli i zmniejszyć ryzyko zepsucia, najlepiej stosować folię zieloną lub białą
 • Owijanie należy prowadzić zgodnie z instrukcją użytkowania owijarki oraz zaleceniami producenta folii
 • Należy stosować owijarki z platformami zrzutowymi, na które bela spada delikatnie, tak by zminimalizować uszkodzenie folii przy zrzucaniu
 • Wszelkie operacje z belami należy prowadzić bardzo ostrożnie i ograniczyć je, aby nie uszkodzić folii, co mogłoby doprowadzić do zepsucia kiszonki
 • W przypadku kiszonki mokrej (<25% suchej masy) ostrożnie ustawiać bele na podstawie jedną warstwą; w przypadku kiszonki o zawartości suchej masy >35% można układać w trzech warstwach
 • Bele przykryć od góry w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez ptaki i gryzonie.

OWIJANIE BEL SIANOKISZONKI – ILE WARSTW FOLII ZASTOSOWAĆ?

Jednym z najważniejszych czynników pry produkcji kiszonki jest ilość warstw folii użytych do owijania balotów. Zastosowanie wielu warstw folii tworzy lepsza barierę ochronną. Nasuwa się zatem pytanie ile warstw folii należy zastosować, aby powstrzymać dostęp tlenu do kiszonki przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów produkcji.

DWIE, CZTERY CZY SZEŚĆ WARSTW FOLII? CO MÓWIĄ NA TEN TEMAT WYNIKI BADAŃ?

Generalnie do belowania kiszonki zaleca się stosowanie czterech warstw wysokogatunkowej folii, natomiast są przypadki, gdy trzeba stosować sześć warstw: gęsto zbite bele z dużym udziałem suchej masy, belowanie roślin o grubych łodygach oraz belowanie kiszonki na pasze dla koni.

BADANIE 1

Badanie przeprowadzono w Instytucie Upraw Łąkowych i Badań Środowiskowych (IGER) w Walii. Testy odbyły się w typowym gospodarstwie rolnym, zielonka była belowana bezpośrednio na polu i następnie przewożona do miejsca składowania. Wyniki (tabela 1) ukazują różnicę w szczelności i pokryciu kiszonki pleśnią przy kolejno 4 i 6 warstwach folii.

TABELA 1 – WPŁYW ILOŚCI WARSTW FOLII NA SZCZELNOŚĆ BELI I JAKOŚĆ KISZONKI

Ilość warstw folii Szczelność beli* (sekundy) % pokrycia pleśnią Wartość energetyczna (Mj/kg suchej masy)
4 73 1,8 9,9
6 150 0,8 10,1

*Szczelność beli obliczona na podstawie czasu w jakim powietrze o normalnym ciśnieniu atmosferycznym powróciło do beli po wytworzeniu w niej próżni. Im wyższy wynik, tym bardziej szczelna bela.

FOLIA DO BELOWANIA SIANOKISZONKI

Dobór odpowiedniej folii do belowania ma pierwszorzędne znaczenie przy produkcji kiszonki. Folia powinna spełniać trzy podstawowe warunki:

 • Dobrą wytrzymałość mechaniczną
 • Wysoki stopień lepkości
 • Powinna być odporna na wpływ promieniowania UV dostarczanego przez światło słoneczne

BADANIE 2

TABELA 2 – WPŁYW ILOŚCI OBROTÓW OWIJARKI NA JAKOŚĆ KISZONKI

Ilość obrotów belownicy Listeria (liczba/g kiszonki) Szczelność folii (sekundy) Wartość energetyczna (Mj/kg suchej masy)
14 61,000 68 9,8
16 2,250 124 10,0
17 688 130 9,8

OWIJANIE BELI: PRZYGOTOWANIA I TESTY

Z badań wynika, ze cztery warstwy folii stanowią optymalna ochronę przed dostępem tlenku do kiszonki. Natomiast zastosowanie sześciu warstw daje maksymalną szczelność i ochronę mechaniczną, zwłaszcza jeżeli belowana kiszonka ma ponadstandardowy udział suchej masy. Owijanie mniej niż 4 warstwami zwiększa straty suchej masy, ryzyko wystąpienia pleśni oraz zmniejsza wartość odżywczą kiszonki. Występuje również ryzyko skażenia paszy przez bakterię Lysteria.

PRZYGOTOWANIA

Wszystko zaczyna się od poprawnie owiniętych beli. Aby zapewnić szczelne owinięcie beli, należy dobrze przygotować bele do owijania. Bele powinny być mocno zbite i mieć identyczny kształt oraz rozmiar. Siatka powinna dochodzić przynajmniej do krawędzi okrągłej powierzchni beli aby ograniczyć odstawanie nadmiaru zielonki. Zmniejsza to ilość tlenu uwięzionego w beli oraz ułatwia samą procedurę zawijania.

ZASTOSOWANIE FOLII DO SIANOKISZONKI W UŻYCIU

Folia powinna być należycie przygotowana do owijania. Rolki z folią powinny być przechowywane pionowo, w temperaturze otoczenia. W celu uniknięcia uszkodzeń, rolki należy wyjąć z opakowania bezpośrednio przed owijaniem.

KONSERWACJA OWIJARKI

Z upływem czasu klej z folii odkłada się na rolkach owijarki, szczególnie tych wykonanych z gumy bądź plastiku. Prowadzi to do przyklejania się pyłu do rolek i w efekcie uniemożliwia odpowiedni naciąg folii. Rolki owijarki powinny być regularnie czyszczone spirytusem (nie benzyną, ponieważ niszczy ona powierzchnię rolki). Może również zajść potrzeba ponownego wyżłobienia wyrobionego bieżnika rolki przy pomocy szlifierki kątowej

PRZED OWIJANIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE DOŁĄZCONE DO FOLII I OWIJARKI.

TESTY PRZED OWIJANIEM

Przed przystąpieniem do prac warto przetestować owijarkę, aby upewnić się, że kiszonka będzie zawinięta w odpowiednio szczelne bele.

SPRAWDZENIE 50% ZAKŁADKI

Należy założyć bele na owijarkę i nawinąć ją dwoma obrotami urządzenia. Następnie zmierzyć odstęp od krawędzi pierwszej warstwy do miejsca, w którym folia zaczyna być przykryta przez drugą warstwę. Dystans ten powinien wynosić połowę wysokości folii rozciągniętej na beli.

SPRAWDZENIE ILOŚCI WARSTW

 • Kładziemy pierwszą bele na owijarce
 • Powoli owijamy bele do momentu kiedy zielonka nie wystaje spod folii i liczymy ile obrotów minęło do tego momentu
 • Dodajemy jeszcze jeden obrót w celu uzyskania 50% zakładki
 • Aby uzyskać 4 warstwy folii, należy powyższe punkty powtórzyć dwukrotnie, natomiast przy 6 warstwach – trzykrotnie.

SPRAWDZANIE SIŁY NACIĄGU FOLII

 • Zakładamy belę na owijarkę
 • Zawijamy belę o połowę obrotu obrotnicy
 • W pobliżu rolek rysujemy markerem dwie linie na folii w odległości 10 cm od siebie
 • Robimy kolejny obrót owijarką
 • Znajdujemy linie i mierzymy odległość między nimi. Powinny być odległe od siebie o 17 cm co oznacza idealny, 70% naciąg folii
 • Na koniec zawijamy resztę obrotów i znajdujemy wolny koniec przyciętej folii. Mierzymy wysokość warstwy po rozciągnięciu. Przy folii 75 cm powinna wynosić od 58 do 61 cm, co oznacza uzyskanie 70% naciągu

Jeżeli widzimy, że bela się źle zawija, należy wyregulować owijarkę w oparciu o instrukcje producenta. Kilka minut spędzonych na przygotowaniach do owijania beli zaoszcedzi miesięcy zmartwień, czy pasza się dobrze zakisi.

NIEPOPRAWNE ZAWINIĘCIE BEL FOLIĄ POWODUJE SZEREG PROBLEMÓW

 • Ślizganie się folii: słabo naciągnięta folia luźno owija bele
 • Niepełne pokrycie folią: niewystarczająca ilość warstw
 • Zbytnie rozciągnięcie folii: zakładka warstw poniżej 50%
 • Dziury i szpary w folii: spowodowane pyłem przyklejonym do rolek.

Wszystkie powyższe błędy powodują słabszą ochronę przed dostępem tlenu i w efekcie słabszą jakość kiszonki.

Dobór odpowiedniej folii do belowania ma pierwszorzędne znaczenie przy produkcji kiszonki. Folia powinna spełniać trzy podstawowe warunki:

KOSZENIE DO WYTWARZANIA KISZONKI W BELACH

Dobór momentu koszenia jest jedną najważniejszych decyzji, którą należy podjąć. Czas koszenia kiszonki oraz uzyskanie optymalnego plonu suchej masy przy zachowaniu wysokiej jakości odżywczej to podstawowe czynniki udanej produkcji kiszonki w belach, które w bezpośredni sposób wpływają na przyrost masy i mleczność. Poniżej podajemy informacje, które pomogą w optymalnym doborze czasu i metody koszenia oraz podsuszania, dzięki czemu zielonka zostanie najlepiej wykorzystana i przekształci się w wysokiej jakości wydajną kiszonkę w belach.

KIEDY NALEŻY ROZPOCZĄĆ KOSZENIE?

 • W przypadku dużej ilości kiszonki w belach czas koszenia zależy od wzrostu roślin. Najlepiej, jeśli koszenie prowadzi się w czasie, gdy nie więcej niż 50% roślin rozpoczęło kłoszenie, ponieważ wtedy wartość wskaźnika D (strawność) jest wysoka – podobnie jak zawartość białka i cukrów
 • Koszenie w tym czasie zmniejszy całkowity potencjalny plon w porównaniu ze zbiorem późniejszym, jednak idealna jest równowaga miedzy wartością odżywczą i plonem
 • Również koszenie w tym czasie zapewnia ponadto szybki odrost trawy, co pozwala zwiększyć plon roczny
 • Jeśli trawa rosła zbyt długo i rozpoczyna się drewnienie łodyg, zwiększa się zawartość błonnika, wskutek czego zmniejsza się strawność, wartość energetyczna i zawartość białka; ponadto trudno sprasować zielonkę w paszę i jest bardziej podatna na rozwój pleśni
 • Tak więc zbyt późne koszenie prowadzi do zmniejszenia wartości energetycznej paszy i ma bezpośredni wpływ na parametry krów mlecznych i bydła opasowego (Tabela 1)

TABELA 1 – OPÓŹNIENIE KOSZENIA I JEGO WPŁYW NA PRODUKCJĘ MLECZNĄ

Opóźnienie optymalnego czasu koszenia Utrata gęstości energetycznej MJ NEL/kg suchej masy Obniżenie potencjalnej mleczności w kg/ha/rok
4 dni 0,3 850
7 dni 0,5 1420
10 dni 0,8 2271

M J – megadżule
NEL – energia netto laktacji

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE KOSZENIA

 • Dostosować wysokość koszenia do warunków glebowych i obecności potencjalnych zanieczyszczeń
 • Kosić w warunkach suchych: mokra trawa skoszona rano, której pokos tworzy skupiska, nie podsusza się skutecznie. Kosić należy zawsze trawę suchą – bez kropli rosy bądź deszczu na źdźbłach
 • Kosic na odpowiedniej wysokości: wysokość runi po koszeniu powinna wynosić 5 – 10 cm, w zależności od warunków glebowych w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia. Najlepsze są kosiarki dokładnie podążające za profilem gruntu. Jeśli maszyna kosi byt nisko, należy ją wyregulować, aby uzyskać optymalną wysokość koszenia. Zwiększy to szybkość koszenia i późniejszy odrost trawy do wypasania lub kolejnego zbioru trawy na kiszonkę.

PODSUSZANIE

Udana produkcja kiszonki wymaga szybkiego podsuszania, dzięki czemu uzyskuje się optymalną zawartość suchej masy (30-55%). Poprawia to przebieg zakiszania i ogranicza rozkład białek oraz zwiększa zawartość płynu pofermentacyjnego.

 • czas podsuszania należy ograniczyć do minimum, aby uniknąć utraty plonu wskutek rozkładu cukrów i białek w zielonce
 • w przypadku trawy na zielonkę zaleca się podsuszanie nie dłużej niż 24h
 • Zastosowana metoda suszenia ma wpływ na czas podsuszania niezbędny do uzyskania odpowiedniej zawartości suchej masy (SM). Metoda szerokiego rozrzucania zielonki na polu często wymaga krótszego czasu podsuszania (Tabela 2)

TABELA 2 – CZAS PODSUSZANIA NIEZBĘDNY DO UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY

Data koszenia/ temperatura średnia Metoda podsuszania SM przy zakiszaniu Czas podsuszania (w godzinach)
3 – 5 maja 28 st. C / 83 st. F szeroko: 44,6 - wąsko:43,5 29 - 55
12 – 14 czerwca 28 st. C / 83 st. F szeroko: 45,0 - wąsko:44,7 28 - 40
17 – 18 lipca 35 st. C / 96 st. F szeroko:48,5 - wąsko:46,9 6 - 25

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE PODSUSZANIA

 • natychmiast po koszeniu rozrzucić zielonkę. Podsuszanie jest szybsze, jeśli pory roślin są otwarte (100 litrów wody na tonę na godzinę); przy zamkniętych porach spada do 20l/t/h. Pory pozostają otwarte jedynie przez dwie godziny po skoszeniu, dlatego rozrzucenie zielonki ułatwia odparowywanie wody z niezamkniętych jeszcze porów
 • dodatki przyśpieszają podsuszanie, ponieważ otwierają powierzchnię liści i zwiększają parowanie
 • zielonki bez dodatków należy jak najszybciej szeroko rozrzucić po koszeniu za pomocą przetrząsacza, aby ułatwić podsuszanie
 • w przypadku dużych plonów szczególnie istotne jest zastosowanie przetrząsacza, aby umożliwić równomierne podsuszanie zielonki i uniknąć obecności mokrych i niepodsuszonych roślin przy ziemi
 • należy kontrolować pogodę – w gorące i wietrzne dni schnięcie i uzyskiwanie odpowiedniej zawartości suchej masy odbywa się szybko i można przeoczyć optymalny moment
 • zielonkę o zawartości suchej masy powyżej 45% trudno prasować, zaś przy zawartości suchej masy 65% obniża się wydajność fermentacji mlekowej
 • bezpośrednio przed prasą zwijającą należy stosowa zgrabiarkę. Szerokość pokosu powinna być prawie tak szeroka jak szerokość zbierania prasy – trochę więcej zielonki powinno znajdować się w części zewnętrznej niż w środku pokosu.

ELIMINOWANIE PLEŚNI Z PASZY ZAKISZANEJ W BELACH

Jest wiele czynników, które wpływają na jakość kiszonki. Najczęściej rolnicy oceniają paszę po: zapachu, kolorze, stopniu rozdrobnienia. Kolejnym ważnym znakiem jest ewentualna obecność pleśni na powierzchni beli. Występowanie pleśni oznacza nie tylko straty w zawartości substancji odżywczych w paszy. Ponadto kiszonka skażona pleśnią może powodować choroby bydła spowodowane toksynami wytwarzanymi przez grzyby oraz bardzo często współwystępującymi z nimi bakteriami Listeria. Niniejsza broszura zawiera praktyczne rady, które pomogą wyeliminować problem pleśni w produkcji paszy zakiszanej w belach.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY PLEŚNIENIA KISZONKI

 • rośliny uprawiane pod kiszonkę są zaatakowane pleśniakami. Zarodniki grzybów są powszechne w każdym środowisku, dlatego ich całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Istnieje jednak szereg sposobów na zminimalizowanie ich zawartości w plonach
 • tlen MUSI być usunięty. Całkowite usunięcie tlenu oraz utrzymanie atmosfery beztlenowej jest zalecane i możliwe do osiągnięcia.

GATUNKI PLEŚNI

Istnieje ponad 200 000 gatunków pleśniaków. Te najczęściej odpowiedzialne za straty w paszy oraz zatrucia bydła to: Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Gatunki te obecne są w glebie oraz rozkładających się roślinach. Ta wiedza jest pomocna w skutecznym kontrolowaniu ich liczby.

PRAKTYCZNE METODY REDUKCJI PLEŚNI NA ZIELONCE

PRZED ZAKISZENIEM USUŃ MARTWE SZCZĄTKI ROŚLIN Z POLA

 • przed początkiem sezonu upewnij się, że pole zostało nisko skoszone poprzedniej jesieni/zimie, w celu usunięcia martwej materii roślinnej
 • po pokosach często część roślin pozostaje nieskoszona. Są to zazwyczaj miejsca, w które nie dotarła kosiarka lub, w których trawa położyła się. Ważne jest aby usunąć takie pozostałości. Jeśli pozostawimy rośliny na polu, zgniją, co doprowadzi do namnażania się szkodliwych bakterii, drożdżaków oraz pleśni w okresie kolejnych pokosów.

ZMINIMALIZUJ ZANIECZYSZCZENIE PASZY GLEBĄ

 • każdy gram ziemi zawiera miliony zarodników grzybów
 • kontroluj kretowiska zimą i bronuj pole, żeby wyrównać wszelkie nierówności
 • koś plon na odpowiedniej wysokości, pomiędzy 6 i 9 cm
 • upewnij się, że brony i grabie ustawione są „na sztywno”.

KOŚ PLON W OPTYMALNYM STADIUM WZROSU

 • Kiedy nie ma na nim jeszcze obumarłych części
 • Unikaj koszenia w warunkach kiedy prawdopodobne jest, że plon będzie mokry. Wówczas dużo łatwiej o zanieczyszczenia paszy ziemią
 • Obumarłe części roślin to doskonała pożywka dla pleśni. Jej dostatek powoduje szybki wykwit pleśniaków.

SZYBKOŚĆ SUSZENIA MA ZNACZENIE

Trawa powinna suszyć się 24h, a rośliny motylkowe 48h. Badania dowiodły, że ilość zarodników grzybów zwiększa się 1000 krotnie w suszącej się kiszonce. Tej sytuacji można zapobiec, rozrzucając kiszonkę bezpośrednio po cięciu, ponieważ plon schnie wówczas znacznie szybciej. Błędem jest pozostawianie zielonki w wąskich, grubych rzędach.

PRAKTYCZNE METODY MINIMALIZOWANIA WYSTĘPOWANIA PLEŚNI PODCZAS BELOWANIA I SKŁADOWANIA KISZONKI

USUWANIE TLENU Z BELI

 • używaj belownicy rozdrabniającej by zwiększyć gęstość kiszonki i zmniejszyć ilość tlenu w beli
 • upewnij się, że z beli nie wystają żadne źdźbła, szczególnie na krawędziach beli
 • szybko zwiń bele, idealnie w ciągu 24h, skraca to czas, w którym fermentacja pochlania tlen. Opóźnienia w zawijaniu ułatwiają wzrost grzybów i zwiększają ryzyko zepsucia się paszy.

TABELA 1 – WPŁYW ILOŚCI WARTSW FOLII NA PROCENTOWE POKRYCIE BELI PLEŚNIĄ

Ilość warstw folii % pokrycia beli pleśnią
2 50,0
4 21,2
6 9,5
8 1,5

UTRZYMYWANIE BEZTLENOWYCH WARUNKÓW WEWNĄTRZ BELI PODCZAS SKŁADOWANIA

 • upewnij się, że podłoże, na którym ma być składowana kiszonka jest płaskie i nie ma w pobliżu żadnych ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić folię
 • zawijaj bele w miejscu ich składowania i ostrożnie przemieszczaj na pryzmy
 • zawijaj bele w minimum 4 warstwy folii, warto jest rozważyć zastosowanie 6 warstw w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed tlenem. Tabela 1 pokazuje rezultaty badania przeprowadzonego przez IMUZ w Polsce. Przebadano wówczas zależność pomiędzy ilością warstw folii a występowaniem pleśni
 • niezwłocznie naprawiaj uszkodzone bele
 • pokryj pryzmy bel siatką w celu uniknięcia szkód spowodowanych przez ptaki i owady.

ZAKISZANIE ROŚLIN
MOTYLKOWYCH W BELE

Motylkowe to grupa roślin paszowych, które posiadają znacznie większy procent białka niż inne rośliny popularnie wykorzystywane jako kiszonka – trawy czy zboża. To sprawia, że są one bardzo atrakcyjne pod kątem przygotowania pasz zakiszanych w bele. Jednakże aby wykorzystać w pełni ich potencjał, rolnik musi przestrzegać kilku prostych zasad. Niniejsza broszura zawiera szereg prostych rad dzięki którym pasza zakiszana w bele powstała z roślin motylkowych będzie jeszcze lepszej jakości.

ISTNIEJĄ DWA POWODY, DLA KTÓRYCH W PRZESZŁOŚĆI UWAŻANO ROŚLINY MOTYLKOWE ZA PROBLEMATYCZNE W PROCESIE ZAKISZANIA:

 • mają wysoką zawartość białka – ta cecha jest korzystna przy karmieniu, powoduje jednak Duzy stopień buforowania paszy, co oznacza, że trudno zmienia się odczynnik pH w beli, co utrudnia fermentację
 • maja niewielką zawartość rozpuszczalnych w wodzie węglowodanów – cukrów. To własnie cukry są przetwarzane przez bakterie kwasu mlekowego w procesie produkcji stabilnej, dobrze zakonserwowanej kiszonki.

TYPOWE WARTOŚCI: ŁATWOŚĆ BUFOROWANIA ODCZYNU pH, ZAWARTOŚĆ BIAŁKA, ZAWARTOŚĆ WĘGLOWODANÓW (źródło: Halling et al.2001)

Uprawa Łatwość buforowania (g kwas mlekowy/g SM) Zawartość białka (g/kg SM) Węglowodany (g/kg SM)
Czerwona koniczyna 0,71 194 92
Lucerna 0,68 181 72
Biała koniczyna 0,67 225 84
Rutwica lekarska 0,61 203 65
Lotos 0,68 198 74
Trawa bez nawozów azotowych N 0,43 113 124
Trawa 200 kg N/ha 0,52 133 112

METODY ZBIORU ORAZ TECHNIKI
ZAKISZANIA KOSZENIE ORAZ PODSUSZANIE

 • w roku zasiewów należy pozwolić uprawie zakwitnąć przed pokosem. To wzmaga rozwój brodawek na korzeniach co wzmaga proces wiązania azotu N. W kolejnych pokosach dopuszcza się zbiory pomiędzy pączkowaniem a wczesnym kwitnięciem Należy zachować 6 – 8 tygodniową przerwę między pokosami
 • rocznie można przeprowadzić kilka pokosów, przy czym ilość zbiorów wpływa na ilość oraz jakość kiszonki
 • aby uniknąć zanieczyszczenia paszy ziemią, należy kosić kiszonkę na wysokości 12 – 15 cm ponad ziemią
 • skoszona kiszonkę ułóż w rzędy możliwie jak najszersze tak aby ułatwić podsuszanie
 • nie należy uszkadzać zielonki poprzez mechaniczna obróbkę
 • kiszonkę należy suszyć przynajmniej przez 48 godzin, uzyskując w ten sposób współczynnik suchej masy pomiędzy 28 i 35%
 • jeśli w procesie obróbki mechanicznej ulistnienie roślin ulegnie uszkodzeniu, zagrożona jest zawartość suchej masy oraz białka w kiszonce.

ZAKISZANIE

Chociaż motylkowe będą równie dobrze zakiszały się w belach jak i silosach, warto jest rozważyć pierwszą opcję ze względu na możliwość łatwiejszego wyprodukowania paszy z małych areałów. Tego typu podejście zapewni pełne wykorzystanie mniejszej ilości kiszonki wyprodukowanej z roślin motylkowych, którą można zastosować np. w karmieniu krów we wczesnym okresie laktacji, gdy zapotrzebowanie na wysokobiałkową pasze jest większe.

 • należy zastosować dodatek do kiszonki zawierający szczep homo-ferentatywnych bakterii kwasu mlekowego. Takie postępowanie sprawi, że niewielka ilość cukrów w kiszonce zostanie maksymalnie wykorzystana. Badania wykazały, że w kiszonce wyprodukowanej przy pomocy dodatków występuje większa zawartość białka oraz azotu, w porównaniu do kiszonki wyprodukowanej bez dodatków (wykres 1 i 2)
 • beluj przy pomocy belownicy rozdrabniającej, co wzmoże gęstość wewnątrz beli i uwolni cukry, które „napędzą” fermentację. Takie działanie usprawni fermentację, usunie tlen z beli oraz zmniejszy ilość wyprodukowanych bel, tym samym mniejsze będą koszty produkcji
 • bele należy zawijać w folię dobrej jakości w miejscu ich składowania. Optymalne bele powinny być zawinięte w 6 warstw folii. Rośliny motylkowe mają grubsze łodygi co sprawia, że ryzyko uszkodzeń warstwy izolującej jest dużo większe.

SKARMIANIE

 • rośliny motylkowe narażone są na mniejsze ryzyko psucia się z powodu dostępu tlenu, aniżeli trawy lub zboża
 • wprowadzając kiszonkę z roślin motylkowych jako składnik diety, stopniowo maksymalizując jej udział w paszy dla:
  • Całkowitej liczby pogłowia w gospodarstwie, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na koncentraty paszowe
  • Bydła mającego zwiększone zapotrzebowanie na białko, jak krowy we wczesnym stadium laktacji.

Opinia o nas

Nasze produkty cieszą się doskonałą opinią wśród rolników, a ich skuteczność potwierdzają lata doświadczenia. Nie czekaj i sprawdź opinie na temat naszych produktów!

Czytaj więcej »
Opinia o silobale

Mamy dla Państwa bonus

Warto zapoznać się z treścią załączonego podręcznika przed rozpoczęciem planowania zapasów pasz na zimę, aby bydło miało tak wartościową paszę jak w czasie skarmiania latem.

Czytaj więcej »
Mamy dla Państwa bonus od Silobale

Folia do sianokiszonki Silobale to same korzyści.

Pasza z roślin motylkowych zakiszana w belach
to doskonałe źródło białka dla bydła
wymagającego dodatkowej porcji białka.

Chcesz zamówić folię do sianokiszonki ?

Skontaktuj się z nami

Wólka Załęska,
ul. M.Reja 6,
05-532 Baniocha